Raadpleging Warmteoplossing Nieuw Sloten

De raadpleging is ontworpen in samenwerking met Marion Collewet, PhD (Vrije Universiteit, inmiddels Leiden Universiteit) en Niek Mouter, PhD (TU Delft) en met behulp van Annamarie de Ruijter, MSc (TU Delft) is de data geanalyseerd en uitgewerkt in de rapportage die ook hier te vinden is.

Het volledige verslag en de presentatie tijdens het webinar op 28 april jl. zijn hieronder te downloaden.

Samenvatting

De resultaten van de online raadpleging geven gemiddeld genomen een voorkeur voor “alternatief gas” (lees: wachten op waterstof). Maar een grote groep van 72% wil ook wel een andere oplossing overwegen. Bij deze groep heeft het all-electric scenario de voorkeur, gevolgd door een combinatie met een warmtenet. Het scenario voor een warmtenet scoort over de gehele wijk het laagst.

Er is ook gevraagd naar de argumenten voor de keuzes. Aantrekkelijk bij alternatief gas vond men de beperkte technische aanpassingen in de woningen. En met goed isoleren wordt al veel bereikt. Maar weerstand en onbegrip bij de noodzaak voor een aardgasvrij scenario zijn ook genoemd.

Bij all-electric (AE) ziet men vooral op tegen de kosten, de geluidsoverlast en de ruimte die een warmtepomp inneemt. Maar men is niet afhankelijk van derden zoals de overheid of buurtinitiatieven.

De optie voor een mix van all-electric + warmtenet geeft flexibiliteit en voorkomt de noodzaak van een warmtepomp. Het gevoel van autonomie dmv zonnepanelen en keuzevrijheid van leveranciers lijkt hierbij een belangrijke reden.

Bij een warmtenet telt de betrouwbaarheid van een collectief systeem, het gebruik van restwarmte en scepsis over warmtepompen. Wel is men huiverig voor een monopoliepositie van één enkele leverancier.

De meeste reacties zijn vooral gericht op de kosten en overlast op korte termijn. Het gevoel van urgentie t.a.v. klimaatverandering lijkt nog beperkt aanwezig en de mate van CO2-reductie wordt nog weinig meegenomen in afwegingen. Verder zijn er behoorlijk wat bewoners die het vooral zelf willen doen en tegelijkertijd ook een groep die liever iets collectiefs wil of wil afwachten.

De meerderheid van de respondenten heeft dus geen voorkeur voor het alternatief zoals aangegeven in de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente. Maar tegelijkertijd is er hiermee ook nog geen consensus voor één specifiek aardgasvrij scenario.

Draagvlak creëren is essentieel. Voor bewoners is het belangrijk dat de overheid rekening houdt met de belangen van alle bewoners en niet alleen kijkt naar de makkelijkste oplossing. Zij willen invloed hebben op wat er gaat gebeuren en een keuze die niet zonder toelichting wordt opgelegd door de gemeente. Daarbij helpt het als de gemeente daarvoor ook samenwerkt met onafhankelijke experts.

Onze conclusies

Als werkgroep hebben wij via deze raadpleging beter inzicht gekregen in de verschillende meningen van onze buurtgenoten.

Zeer positief is dat veel bewoners de moeite hebben genomen om de raadpleging in te vullen en om hun keuze toe te lichten dat is hoopgevend. Men wil blijkbaar graag zijn mening geven en toelichten. De reacties laten allemaal zien dat meer luisteren naar bewoners hoog scoort.

Als bewoners om een mening wordt gevraagd, zoals bij deze meting, is het o.a. van belang dat

 • complete voorinformatie wordt gegeven, iig zoveel als mogelijk, zodat mensen hun eigen mening kunnen vormen obv gelijke informatie;
 • helder zijn over de onderliggende afwegingen die worden gemaakt;
 • wat is de impact van een bepaalde keuze, bijv. wat zijn de consequenties van all-electric in je huis of appartement;
 • welke garanties krijgen bewoners aangaande eventuele subsidies?

Duidelijkheid en inclusiviteit is, niet heel verrassend, een belangrijk thema. Het e.e.a. werd in onze ogen zeer helder verwoord in de volgende reactie: “Ik ga er van uit dat de overheid (en de ingehuurde experts) altijd rekening houdt met de belangen van alle bewoners en hierbij niet alleen kijkt naar wat de goedkoopste oplossing zal zijn.”

Bij zowel de ontwikkeling als de presentatie lijkt dit dus een gemiste kans te zijn geweest. De Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente is naar onze mening te technocratisch, voornamelijk a.d.h.v. technische & financiele uitgangspunten, opgesteld en er wordt maar zeer beperkt aandacht aan besteed om bewoners hierin te betrekken en om de TVW verder toe te lichten aan de bewoners in Amsterdam. Er bestaat iig nog de nodige twijfel waarom het scenario voor onze wijk Nieuw Sloten de logische keuze is en niet is ingegeven door afwegingen voor andere delen van de stad.

Beoogde Vervolgacties

 1. Deze raadpleging moet niet een eenmalige actie zijn, maar een eerste meting die ons inzicht heeft gegeven in de mening van onze buurtgenoten.
  • Het zou dus mooi zijn om dit regelmatig te doen, bijvoorbeeld om het jaar een nieuwe PWE;
  • Het verder stimuleren van buurtparticipatie & interactie tussen bewoners;
 2. Meer inzet voor het betrekken van jongeren. Het profiel van de respondenten is niet helemaal representatief voor onze buurt.
  • Hoe gaan we dit gezamenlijk realiseren? Meld u dus bij ons aan als u hier ideeen over heeft of zelfs mee aan de slag zou willen gaan.
 3. Ondersteuning bij versterken bewustwording van de energietransitie en impact opklimaatverandering;
  • Organiseren van meer evenementen in de buurt (online & offline!) zoals de duurzaamheidsmarktin HvdW in 2019
 4. Specifiek advies voor bewoners als het gaat over de opties voor concrete maatregelen, zowel technisch & financieel en organisatorisch
  • Actiever delen van buurtgenoten die hun huis al duurzaam aan het aanpassen zijn
  • Meer in gesprek met andere initiatieven en groepen in NieuwWest om zo van elkaar te leren en gezamenlijk op te trekken
  • Direct in gesprek met stadsdeel & centrale stad over de ontwikkelingen en kansen voor Nieuw Sloten.


We willen nogmaals iedereen zeer bedanken die de moeite genomen heeft om de raadpleging in te vullen. W.E.N.S. wil dit de komende jaren met enige regelmaat herhalen. We blijven de ontwikkelingen volgen, maar aanvullende info, suggesties, buurtinitiatieven e.d. van uw kant zijn ook welkom. Daarnaast kan onze werkgroep nog extra mensen gebruiken.


Samenvatting W.E.N.S.

Klik op de onderstaande link om onze eigen samenvatting te downloaden

Uitgebreide analyse & verslag

Klik op de onderstaande link om het uitgebreide rapport te downloaden

PWE Nieuw Sloten eindrapport 210331.pdf

Presentatie Webinar

Klik op de onderstaande link om de presentatie van het webinar te downloaden

20210428_Presentatie Webinar PWE NS_28_April.pdf

Waarom deze raadpleging

Bekijk deze video om te zien waarom we deze raadpleging hebben opgezet en hoe deze in te vullen. Of download de flyer om het rustig na te lezen.

Tussen woorden en daden

Als bij besluitvorming de betrokkenheid van burgers serieus worden aangepakt, kan het draagvlak voor maatregelen verbreed worden en kan ook geprofiteerd worden van de kennis in de samenleving om klimaatmaatregelen wat betreft ontwerp en uitvoering zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

Voor W.E.N.S. is het duidelijk dat de behoefte groeit om betrokken te zijn bij de keuzes in het klimaatbeleid en bij de uitvoering ervan. Op 9 april schoof Hans Roeland Poolman van W.E.N.S. (zie video rechts) aan in het webinar met Ed Nijpels over de waarde van burgerparticipatie en hoe W.E.N.S. dit voor Nieuw Sloten invulling invulling probeert te geven.

Rechts: Ervaringen en verwachtingen. Met Eva Rovers (Bureau Burgerberaad), Ingrid Lether (burgerpanel RES Regio Food Valley, Auke van Keulen (burgerpanel Sud West Fryslan, Hans Roeland Poolman (Deelnemer raadpleging warmtetransitie Nieuw-Sloten).


Burgerpanels, raadplegingen & burgerforum. Wat is er nodig voor echte betrokkenheid? Hierin spreekt Nijpels met Reint Jan Renes (Hogeschool Amsterdam) en Martien Kuitenbrouwer (Public Mediation).

Presentatie door Niek Mouter (TU Delft) over de Participatieve Waarde Evaluatie zoals gebruikt in Nieuw Sloten. Verder een gesprek met hem en Rob Rietveld (Nederlands Platform voor burger en Overheidsbeleid).

Interview van Ed Nijpels met Alex Brenninkmeijer, voorzitter van de ambtelijke commissie die recent adviseerde over burgerfora voor klimaatbeleid.Het is de aftrap van het webinar van 9 april 2021: 'Tussen woorden en daden.